แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

-ประกาศปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ)

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2563

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง)

- ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

- ขออนุมัติเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มกิจการนักศึกษา)

-ประกาศปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 3
 
-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 62 เครื่อง

-ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการเครื่องปรับอากาศ 60 เครื่อง

-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

-ปรับและเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคาม 2563
-ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2563
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประามาณ 2563งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) 3 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันาคม 2562
-รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสารธารณสุขประจำปีงบประมาณ2563
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน 2562
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคาม 2563
-ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2563
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประามาณ 2563งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) 3 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันาคม 2562
-รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสารธารณสุขประจำปีงบประมาณ2563
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน 2562
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศ 4 รอบ 12 เดือน