แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่ 1 ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ/พยาบาลวิชาชีพ
 แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่ 1 ตำแหน่งระดับชำนาญการ
 แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่1ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 ดาวน์โหลดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบบัติงาน วงรอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินด้านการปฏิบัติงานด้ายการผลิตบัณฑิต
 คำสั่งแต่งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ นอกแผน ประจำปี 2563
 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ ตามแผน ประจำปี 2563
 ดาวน์โหลดตารางการนิเทศนักศึกษาภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา2562
 ประชาสัมพันธ์การรับรองสิทธิการรักษาสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกภาคปฏิบัติปีการศึกษา 2562

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข (เครื่องปรับอากาศจำนวน ๖๐ เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสารธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข(เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563(เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (13ครอบครัว) 3ชั้น 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักทรัพยาการบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (13ครอบครัว) 3ชั้น 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

  ประกาศเผยแพร๋ราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริการ
  บุคลรธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563