แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่ 1 ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ/พยาบาลวิชาชีพ
 แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่ 1 ตำแหน่งระดับชำนาญการ
 แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่1ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 ดาวน์โหลดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบบัติงาน วงรอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินด้านการปฏิบัติงานด้ายการผลิตบัณฑิต
 คำสั่งแต่งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ นอกแผน ประจำปี 2563
 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ ตามแผน ประจำปี 2563
 ดาวน์โหลดตารางการนิเทศนักศึกษาภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา2562
 ประชาสัมพันธ์การรับรองสิทธิการรักษาสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกภาคปฏิบัติปีการศึกษา 2562