แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

การกำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบโครงการ

#รหัสโครงการผู้รับผิดชอบโตรงการชื่อโตรงการจำนวนกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
1612049นางสาวพวงแก้ว สาระโภคโครงการเสริมสร้างวิทยาลัยสุขภาวะดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
2611018นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน6
3611017นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์8
4612049นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์โครงการเสริมสร้างวิทยาลัยสุขภาวะดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2
5612052นางสุภาภรณ์ จันทรสอนโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ2
6611018นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน6
7611018นายสุชาติ เรืองวิเศษโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน6