แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

การกำกับติดตาม ผู้รับผิดชอบโครงการ

#รหัสโครงการผู้รับผิดชอบโตรงการชื่อโตรงการจำนวนกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
1612049นางสาวพวงแก้ว สาระโภคโครงการเสริมสร้างวิทยาลัยสุขภาวะดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
2611018นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน4
3611017นางสาวศุจินธร วรานุสาสน์โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์1
4612052นางสุภาภรณ์ จันทรสอนโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ2
5611018นางเลี่ยมทอง โคตรพัฒน์โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน4
6611018นายสุชาติ เรืองวิเศษโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน4