แสดง 1 ถึง 20 จาก 91 ผลลัพธ์

การใช้เงินแยกรายกิจกรรม

#รหัสโครงการชื่อโตรงการกิจกรรมโตรงการวันเริ่มวันสิ้นสุดต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมเงิน 
1611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง ๒๕๖๐) (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000000
2611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๑) การวางแผนการมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชารายวิชาในหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง ๒๕๖๐) และการจัดทำ ร่างมคอ.๓ และ มคอ.๔ 23-มีนาคม-201823-มีนาคม-20180000065000000006500
3611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒ ) สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.๕ มคอ.๖) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๒.๓) จัดทำ มคอ. รายวิชาที่เปิดการจัดการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-พฤษภาคม-20184-พฤษภาคม-201800000002161000000216100
4611003โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)00000000000031460
5611004โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)00000000000042195
6611005โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)00000000000034800
7611006โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)00000000000017450
8611007โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑3.6 กิจกรรม Show and Share พานักศึกษาไปนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานานชาติ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)00000000000025000
9611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐๓.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทำงาน ๓.๒ จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ ๑ ,๒ และ ๓ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการทำงานในยุค ๔.๐ (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000000
10611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐๓.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการทำงานในยุค ๔.๐ ของนักศึกษาในชั้นปีที่ ๑ ,๒ และ ๓ (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)00000000000012000
11611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐๓.๔ จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ ๔ โดยการ ๑.บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนด้านสาธารณสุข ๒.เสวนาแลกเปลี่ยนกับสหสาขาวิชาชีพ ในเรื่องทำงานเป็นทีม ๓.เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรุ่นพี่ในเรื่องภาวะผู้นำและการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)00000000000014000
12611009โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม 3.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ช่วยเหลือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/นวตกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด (4 ครั้ง/ปี)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)00000000000016920
13611011โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย และ วิชาการ 3 ระยะ 3.2 ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัย/วิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยกลุ่มงานฯมีการประสานงานไปที่วารสารต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้ตีพิมพ์ (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000000
14611011โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมของบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติที่ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000000
15611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้3.3 จัดกิจรรมส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสุนทรียสนทนา กิจกรรมเทคนิคการเล่าเรื่อง (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000000
16611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้3.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่ม - การถอดบทเรียนโดยใช้ mind map (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000000
17611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้.5 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามกลุ่มของวิทยาลัย - การเรียนการสอน - วิจัย- บริการวิชาการ- กิจการนักศึกษา- บริหาร (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000000
18611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้3.9 จัดเวที KM day และ4. จัดทำแนวปฏฺิบัติที่ดี(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000000
19611013โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ4. พัฒนาหลักสูตรการอบรมใหม่ 4.๑ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 4.2 หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบําบัด (10 วัน) 5. เสนอหลักสูตรที่พัฒนาต่อสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองหลักสูตรและหน่วย CNEU (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000000
20611015โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ขั้นดำเนินการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0000000000007100