แสดง 1 ถึง 20 จาก 57 ผลลัพธ์

การใช้เงินแยกรายโครงการ

#รหัสโครงการชื่อโตรงการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมเงิน 
1611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 00000650002161000000222600
2611003โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑00000000000031460
3611004โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒00000000000042195
4611005โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 00000000000034800
5611006โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ00000000000017450
6611007โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑00000000000025000
7611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐00000000000026000
8611009โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม 00000000000016920
9611011โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ0000000000000
10611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้0000000000000
11611013โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ0000000000000
12611015โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 0000000000007100
13611016โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม สู่ความสุข พอเพียงและยั่งยืน 00000000000033477
14611017โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์0000062664000000404768
15611018โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน00000000000042000
16611019โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ0000000000000
17612001โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ0000000000005665
18612002โครงการสัมมนาการเรียนการสอนประจำปี00000000000020590
19612003โครงการพัฒนาการบริหารงานทะเบียนและประมวลผล0000000000000
20612004โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอน ภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑00000000000063800