แสดง 1 ถึง 20 จาก 91 ผลลัพธ์

การใช้เงินแยกรายโครงการ

#รหัสโครงการชื่อโตรงการประเภทงบ..พันธกิจหน่วยงานต.ค.(แผน)ใช้ไปพ.ย.ใช้ไปธ.ค.ใช้ไปม.ค.ใช้ไปก.พ.ใช้ไปมี.ค.ใช้ไปเม.ย.ใช้ไปพ.ค.ใช้ไปมิ.ย.ใช้ไปก.ค.ใช้ไปส.ค.ใช้ไปก.ย.ใช้ไปรวมเงินตามแผนรวมเงินใข้ไปใข้ไปร้อยละ 
1611001โครงการส่งเสริมการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.001300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001300.000.000.000.000.003444.001300.0037.75
2611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.00222600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00222600.000.000.000.000.00222600.00222600.00100.00
3611003โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.0030030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030030.000.000.000.0030030.0030030.00100.00
4611004โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒งบรายได้สถานศึกษาผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.0042195.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042195.000.000.000.000.0087750.0042195.0048.09
5611005โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา งบรายได้สถานศึกษาผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.0034800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0034800.000.000.0077900.0034800.0044.67
6611006โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.0017450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017450.000.000.0017450.0017450.00100.00
7611007โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑งบรายได้สถานศึกษาผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มกิจการนักศึกษา0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025000.0025000.0025000.00100.00
8611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มกิจการนักศึกษา0.000.000.000.000.000.000.0014000.0012000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014000.0012000.000.000.000.0026400.0026000.0098.48
9611009โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม งบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.00(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.0029400.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
10611009โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม งบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.00677414.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00677414.000.000.002735510.00677414.0024.76
11611010โครงการเร่งรัดการผลิตหนังสือตำรา งบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010000.000.000.00
12611011โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการงบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0067170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0067170.000.0084025.0067170.0079.94
13611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้งบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013550.000.000.00
14611013โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพงบหมวดอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016500.000.000.00
15611014โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๔งบรายได้สถานศึกษาบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.0030600.000.000.000.000.000.00819020.000.000.000.000.000.0030600.000.000.000.000.000.00819020.00950000.00849620.0089.43
16611015โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ งบหมวดอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006700.0014720.006700.0045.52
17611015โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ งบรายได้สถานศึกษาบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.00400.00400.00100.00
18611016โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม สู่ความสุข พอเพียงและยั่งยืน งบหมวดอุดหนุนทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มกิจการนักศึกษา0.000.000.000.000.000.0017935.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017935.000.000.000.000.000.0059550.0017935.0030.12
19611017โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์งบหมวดอุดหนุนบริหารและพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์0.000.000.000.000.000.000.00404768.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00404768.000.000.000.000.00404768.00404768.00100.00
20611018โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนงบหมวดอุดหนุนบริหารและพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์0.000.000.000.000.0019806.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019806.000.000.000.000.000.000.0019806.0019806.00100.00