แสดง 1 ถึง 20 จาก 91 ผลลัพธ์

แผนการใช้เงินแยกรายกิจกรรม

#รหัสโครงการชื่อโตรงการกิจกรรมโตรงการวันเริ่มวันสิ้นสุดต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมเงิน 
1611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง ๒๕๖๐) 1-กุมภาพันธ์-201828-กุมภาพันธ์-20180000430000000004300
2611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๑) การวางแผนการมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชารายวิชาในหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง ๒๕๖๐) และการจัดทำ ร่างมคอ.๓ และ มคอ.๔ 1-มีนาคม-201830-มีนาคม-2018000001344000000013440
3611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๒ ) สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.๕ มคอ.๖) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๒.๓) จัดทำ มคอ. รายวิชาที่เปิดการจัดการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1-พฤษภาคม-201831-พฤษภาคม-201800000003445000000344500
4611003โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑1-กุมภาพันธ์-201829-มิถุนายน-2018000000004312000043120
5611004โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒2-ตุลาคม-201731-พฤษภาคม-201800000001021500000102150
6611005โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 1-มกราคม-201831-กรกฎาคม-2018000000000848500084850
7611006โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ1-ธันวาคม-201731-กรกฎาคม-2018000000000346200034620
8611007โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑3.6 กิจกรรม Show and Share พานักศึกษาไปนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานานชาติ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ1-มีนาคม-201828-กันยายน-2018000000000001500015000
9611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐๓.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทำงาน ๓.๒ จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ ๑ ,๒ และ ๓ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการทำงานในยุค ๔.๐ 22-มกราคม-201831-มกราคม-20180007200000000007200
10611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐๓.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการทำงานในยุค ๔.๐ ของนักศึกษาในชั้นปีที่ ๑ ,๒ และ ๓ 29-มิถุนายน-201829-มิถุนายน-20180000000072000007200
11611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐๓.๔ จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ ๔ โดยการ ๑.บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนด้านสาธารณสุข ๒.เสวนาแลกเปลี่ยนกับสหสาขาวิชาชีพ ในเรื่องทำงานเป็นทีม ๓.เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรุ่นพี่ในเรื่องภาวะผู้นำและการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 14-พฤษภาคม-201818-พฤษภาคม-2018000000014400000014400
12611009โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม 3.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ช่วยเหลือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/นวตกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด (4 ครั้ง/ปี)1-มกราคม-201831-พฤษภาคม-2018000000029400000029400
13611011โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย และ วิชาการ 3 ระยะ 3.2 ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัย/วิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยกลุ่มงานฯมีการประสานงานไปที่วารสารต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้ตีพิมพ์ 1-มกราคม-201830-เมษายน-20180000002500000002500
14611011โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมของบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติที่ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 1-สิงหาคม-201831-สิงหาคม-20180000000000150001500
15611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้3.3 จัดกิจรรมส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสุนทรียสนทนา กิจกรรมเทคนิคการเล่าเรื่อง 1-พฤษภาคม-201828-กันยายน-20180000000000014251425
16611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้3.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่ม - การถอดบทเรียนโดยใช้ mind map 1-พฤศจิกายน-201729-มิถุนายน-20180000000014250001425
17611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้.5 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามกลุ่มของวิทยาลัย - การเรียนการสอน - วิจัย- บริการวิชาการ- กิจการนักศึกษา- บริหาร 1-พฤศจิกายน-201731-กรกฎาคม-20180000000004275004275
18611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้3.9 จัดเวที KM day และ4. จัดทำแนวปฏฺิบัติที่ดี1-มีนาคม-201831-กรกฎาคม-20180000000006425006425
19611013โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ4. พัฒนาหลักสูตรการอบรมใหม่ 4.๑ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 4.2 หลักสูตรอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบําบัด (10 วัน) 5. เสนอหลักสูตรที่พัฒนาต่อสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองหลักสูตรและหน่วย CNEU 1-พฤศจิกายน-201729-ธันวาคม-2017001650000000000016500
20611015โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ขั้นดำเนินการ1-พฤศจิกายน-201728-กันยายน-2018000000000002352023520