แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

แผนการใช้เงินแยกรายกิจกรรม

#รหัสโครงการชื่อโตรงการกิจกรรมโตรงการวันเริ่มวันสิ้นสุดต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมเงิน 
1614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ค่าใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค1-ตุลาคม-201731-ธันวาคม-20170.000.00915138.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00915138.00
2614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เงินประกันสังคม1-ตุลาคม-201731-ธันวาคม-20170.000.004500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004500.00
3614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เงินประกันสังคม1-มกราคม-201831-มีนาคม-20180.000.000.000.000.004500.000.000.000.000.000.000.004500.00
4614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เงินประกันสังคม1-เมษายน-201830-มิถุนายน-20180.000.000.000.000.000.000.000.004500.000.000.000.004500.00
5614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เงินประกันสังคม1-กรกฎาคม-201830-กันยายน-20180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004500.004500.00
6614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์พตส1-ตุลาคม-201731-ธันวาคม-20170.000.00123125.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00123125.00
7614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์พตส1-มกราคม-201831-มีนาคม-20180.000.000.000.000.00123125.000.000.000.000.000.000.00123125.00
8614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์พตส1-เมษายน-201830-มิถุนายน-20180.000.000.000.000.000.000.000.00123125.000.000.000.00123125.00
9614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์พตส1-กรกฎาคม-201830-กันยายน-20180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00123125.00123125.00