แสดง 1 ถึง 20 จาก 57 ผลลัพธ์

แผนการใช้เงินแยกรายโครงการ

#รหัสโครงการชื่อโตรงการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมเงิน 
1611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 000043001344003445000000362240
2611003โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑000000004312000043120
3611004โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒00000001021500000102150
4611005โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 000000000848500084850
5611006โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ000000000346200034620
6611007โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑000000000001500015000
7611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐000720000014400720000028800
8611009โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม 000000029400000029400
9611011โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ0000002500000150004000
10611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้000000001425107000142513550
11611013โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ001650000000000016500
12611015โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 000000000002352023520
13611016โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม สู่ความสุข พอเพียงและยั่งยืน 000000598000000059800
14611017โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์008150000016200000371000575350
15611018โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน000006080000000060800
16611019โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ00000062000000450000456200
17612001โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ029190000000000029190
18612002โครงการสัมมนาการเรียนการสอนประจำปี000000000216300021630
19612003โครงการพัฒนาการบริหารงานทะเบียนและประมวลผล0080200000000008020
20612004โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอน ภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑000008115000000081150