กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามกลยุทธ์

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามกลยุทธ์

#กลยุทธ์ไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
11.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 372100177406500344500216100216300421,080248,85559.10
22.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 59525447871217001025646720751264555962562272896,636,456873,71713.17
33.พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ165000000032700049,20000.00
44.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ0000620004500000456,20000.00
55.ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง00000064200064,20016,17025.19
66.ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม6680000015160001250500343,450208,89260.82
77.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ (แผนงาน 1)009955002324050029607002,719,670868,98931.95
88.เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ000033325014625047,95016,92035.29