กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามกลยุทธ์

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามกลยุทธ์

#กลยุทธ์ไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
11.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 1290486.00286773.362892405.00822570.56859420.000.001371929.000.006,414,2401,109,34417.30
22.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 852760.00143800.00305962.00732339.37781868.000.002159103.000.004,099,693876,13921.37
33.พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ737750.00135845.000.00223809.0096990.000.00433400.000.001,268,140536,05442.27
44.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ93050.0085480.004420.000.000.000.000.000.0097,47085,48087.70
55.ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง0.000.000.000.000.000.0063134.000.0063,134(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
66.ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม18000.000.0015000.001000.00100500.000.00206170.000.00339,6701,0000.29
77.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ (แผนงาน 1.การจัดการเรียนการสอน)330600.00182986.0044600.0095760.0012920.000.00294200.000.00682,320278,74640.85
88.เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ79800.000.000.000.008600.000.003000.000.0091,400(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)