กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้แบ่งตามไตรมาส

แสดง 1 ถึง 20 จาก 65 ผลลัพธ์

เปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้แบ่งตามไตรมาสรายโครงการ

#รหัสโครงการชื่อโครงการโครงการไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1622055โครงการ พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก0.000.000.000.000.000.0035000.000.0035,000(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
2622048โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน30100.000.000.000.000.000.000.000.0030,100(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
3622045โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน0.000.000.000.000.000.00148485.000.00148,485(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
4622049โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓0.000.000.000.000.000.0067250.000.0067,250(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
5622047โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร0.000.00750.000.000.000.000.000.00750(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
6622036โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม0.000.000.003254.000.000.0025250.000.0025,2503,25412.89
7622053โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace) 0.000.000.000.000.000.00296950.000.00296,950(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
8622046โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์15400.000.00202830.00106650.003900.000.000.000.00222,130106,65048.01
9621001โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน0.000.000.000.0018420.000.0012500.000.0030,920(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
10622001โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ0.000.0030625.003300.000.000.000.000.0030,6253,30010.78
11621002โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ16510.000.007930.000.000.000.000.000.0024,440(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
12622003โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3 ) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 0.000.000.000.0028200.000.000.000.0028,200(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
13622004โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561-๒๕๖๒10850.002600.000.000.000.000.000.000.0010,8502,60023.96
14621007โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงาน วิจัย/ผลงานวิชาการ0.000.000.000.000.000.003000.000.003,000(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
15621003โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 330.000.001250.000.0052600.000.000.000.0053,850(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
16621005โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐20000.000.000.000.000.000.005000.000.0025,000(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
17621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา 79800.000.000.000.000.000.000.000.0079,800(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
18621008โครงการพัฒนาการจัดการความรู้0.000.000.000.0042000.000.000.000.0042,000(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
19621011โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3707650.000.000.00220555.000.000.00372350.000.001,080,000220,55520.42
20621009โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ0.000.000.000.000.000.0038450.000.0038,450(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)