กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้แบ่งตามไตรมาส

แสดง 1 ถึง 20 จาก 57 ผลลัพธ์

เปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้แบ่งตามไตรมาสรายโครงการ

#รหัสโครงการชื่อโครงการโครงการไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 0017740650034450021610000362,240222,60061.45
2611003โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑00004312000043,12031,46072.96
3611004โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒0000102150000102,15042,19541.31
4611005โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 00000084850084,85034,80041.01
5611006โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ00000034620034,62017,45050.40
6611007โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑00000015000015,00025,000166.67
7611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐00720002160000028,80026,00090.28
8611009โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม 00002940000029,40016,92057.55
9611011โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ000025000150004,00000.00
10611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้00001425012125013,55000.00
11611013โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ16500000000016,50000.00
12611015โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 00000023520023,5207,10030.19
13611016โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม สู่ความสุข พอเพียงและยั่งยืน 00005980000059,80033,47755.98
14611017โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์815000626641620003710000575,350404,76870.35
15611018โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน00608000000060,80042,00069.08
16611019โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ0000620004500000456,20000.00
17612001โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ29190000000029,1905,66519.41
18612002โครงการสัมมนาการเรียนการสอนประจำปี00000021630021,63020,59095.19
19612003โครงการพัฒนาการบริหารงานทะเบียนและประมวลผล802000000008,02000.00
20612004โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอน ภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑00811500000081,15063,80078.62