กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามพันธกิจ

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามพันธกิจ

#พันธกิจไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ1636486.00469759.361349735.001024980.56915440.000.001814614.000.005,716,2751,494,74026.15
2วิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ79800.000.000.000.0050600.000.003000.000.00133,400(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
3บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม707650.00135845.000.00223809.0049000.000.00496534.000.001,253,184536,05442.78
4ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น18000.000.0015000.001000.0019300.000.00196170.000.00248,4701,0000.40
5บริหารและพัฒนาบุคลากร960510.00229280.001897652.00625689.37825958.000.002020618.000.005,704,738854,96914.99