กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามพันธกิจ

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามพันธกิจ

#พันธกิจไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ10401001172906500266855021610031770003,207,5501,165,75936.34
2วิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ000033325014625047,95016,92035.29
3บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม16500000001285000145,00016,17011.15
4ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น000015160001250500276,650160,97758.19
5บริหารและพัฒนาบุคลากร59525447871217001025646782751264560146562272897,061,056873,71712.37