สถานะโครงการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 79 ผลลัพธ์

สถานะโครงการ

#ปีงบประมาณชื่อโครงการสถานะโตรงการ 
12561โครงการเสริมสร้างวิทยาลัยสุขภาวะดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นเตรียมการ
22561โครงการส่งเสริมการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการดำเนินการแล้ว
32561โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการดำเนินการแล้ว
42561โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑รายงานผลการดำเนินการแล้ว
52561โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒รายงานผลการดำเนินการแล้ว
62561โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา รายงานผลการดำเนินการแล้ว
72561โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติรายงานผลการดำเนินการแล้ว
82561โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑รายงานผลการดำเนินการแล้ว
92561โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐รายงานผลการดำเนินการแล้ว
102561โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม รายงานผลการดำเนินการแล้ว
112561โครงการเร่งรัดการผลิตหนังสือตำรา รายงานผลการดำเนินการแล้ว
122561โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการรายงานผลการดำเนินการแล้ว
132561โครงการพัฒนาการจัดการความรู้รายงานผลการดำเนินการแล้ว
142561โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพรายงานผลการดำเนินการแล้ว
152561โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๔รายงานผลการดำเนินการแล้ว
162561โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ รายงานผลการดำเนินการแล้ว
172561โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม สู่ความสุข พอเพียงและยั่งยืน รายงานผลการดำเนินการแล้ว
182561โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์รายงานผลการดำเนินการแล้ว
192561โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนรายงานผลการดำเนินการแล้ว
202561โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการดำเนินการแล้ว