กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 57 ผลลัพธ์

เปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริง

#รหัสโครงการชื่อโตรงการหน่วยงานจำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1611002โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มวิชาการ362,240222,60061.45
2611003โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑กลุ่มวิชาการ43,12031,46072.96
3611004โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๓๒กลุ่มวิชาการ102,15042,19541.31
4611005โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ่มวิชาการ84,85034,80041.01
5611006โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติกลุ่มวิชาการ34,62017,45050.40
6611007โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑กลุ่มกิจการนักศึกษา15,00025,000166.67
7611008โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐กลุ่มกิจการนักศึกษา28,80026,00090.28
8611009โครงการพัฒนาผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ29,40016,92057.55
9611011โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ4,00000.00
10611012โครงการพัฒนาการจัดการความรู้กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ13,55000.00
11611013โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ16,50000.00
12611015โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ23,5207,10030.19
13611016โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม สู่ความสุข พอเพียงและยั่งยืน กลุ่มกิจการนักศึกษา59,80033,47755.98
14611017โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์575,350404,76870.35
15611018โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์60,80042,00069.08
16611019โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์456,20000.00
17612001โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติกลุ่มวิชาการ29,1905,66519.41
18612002โครงการสัมมนาการเรียนการสอนประจำปีกลุ่มวิชาการ21,63020,59095.19
19612003โครงการพัฒนาการบริหารงานทะเบียนและประมวลผลกลุ่มวิชาการ8,02000.00
20612004โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอน ภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มวิชาการ81,15063,80078.62