กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริง

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

เปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริง

#รหัสโครงการชื่อโตรงการหน่วยงานจำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1614001งานประจำกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์1,425,6381,425,638100.00