Available courses

แนวคิด หลักการและกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร ในการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัยที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพจิต ด้านความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การป้องกัน ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล   รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน  เลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

แนวคิดทฤษฎี หลักการและกระบวนการพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร การบริการสุขภาพที่บ้านและเวชปฏิบัติครอบครัว การให้คำปรึกษาครอบครัว บทบาทพยาบาลครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และทันตสาธารณสุข โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชนเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการดูแลตนเอง

ข้อสอบเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาลสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าทำข้อสอบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็นทั้ง username และ password หรือผู้ที่เปลี่ยน password แล้วก็ให้ใช้ตามที่เปลี่ยนแล้ว