รายวิชาที่มีอยู่

แนวคิดทฤษฎี หลักการและกระบวนการพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร การบริการสุขภาพที่บ้านและเวชปฏิบัติครอบครัว การให้คำปรึกษาครอบครัว บทบาทพยาบาลครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และทันตสาธารณสุข โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชนเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการดูแลตนเอง

      หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ในการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน

      Principles and techniques of nursing practice based on holistic nursing and caring for individuals throughout the lifespan according to ethics, professional laws and human rights

การใช้ MOODLE สำหรับอาจารย์ เนื้อประกอบไปด้วย การสร้างรายวิชาใหม่ วิธีการสร้างกิจกรรมและเนื้อหาอาจารย์สามารถเข้ามาศึกษาได้เอง