รายวิชาที่มีอยู่

         แนวคิด และกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบและวิธีดำเนินการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปการวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิจัย
       Concepts and processes of nursing research;  development of research problems, literature reviews, research methodology and design, research statistics, research instrument, data collection, data analysis, research discussion and conclusion, writing research proposal and reports; and research utilization based on ethical consideration in conducting research 

      หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ในการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน

      Principles and techniques of nursing practice based on holistic nursing and caring for individuals throughout the lifespan according to ethics, professional laws and human rights

A guide for designing and developing e-learning courses


การใช้ MOODLE สำหรับอาจารย์ เนื้อประกอบไปด้วย การสร้างรายวิชาใหม่ วิธีการสร้างกิจกรรมและเนื้อหาอาจารย์สามารถเข้ามาศึกษาได้เอง

โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงานของเซลล์ และเนื้อเยื่อต่างๆของระบบปกคลุม ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลือดและอวัยวะสร้างเลือด ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ ต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ (นักศึกษา เข้าศึกษาได้โดย ใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้ง username และ Password)