รายวิชาที่มีอยู่

         แนวคิด และหลักการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร  การประยุกต์ความรู้ทางการสื่อสารในการพยาบาลกับบุคคล  ครอบครัว และชุมชน เน้นการใช้สารสนเทศทางการพยาบาล  การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายโลก   หลักการและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา    การวิเคราะห์และการเลือกใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูลข่าวสารในสถานบริการสุขภาพอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

แนวคิด หลักการและกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร ในการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัยที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพจิต ด้านความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การป้องกัน ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล   รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน  เลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

         แนวคิด และกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบและวิธีดำเนินการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปการวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิจัย
       Concepts and processes of nursing research;  development of research problems, literature reviews, research methodology and design, research statistics, research instrument, data collection, data analysis, research discussion and conclusion, writing research proposal and reports; and research utilization based on ethical consideration in conducting research 

      หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ในการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน

      Principles and techniques of nursing practice based on holistic nursing and caring for individuals throughout the lifespan according to ethics, professional laws and human rights

แนวคิดทฤษฎี หลักการและกระบวนการพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร การบริการสุขภาพที่บ้านและเวชปฏิบัติครอบครัว การให้คำปรึกษาครอบครัว บทบาทพยาบาลครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และทันตสาธารณสุข โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชนเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการดูแลตนเอง 

     แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวม  บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ  ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของตา หู คอ จมูก ภูมิคุ้มกันบกพร่องและภูมิคุ้มกันไวเกิน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ ความผิดปกติของเลือดและส่วนประกอบของเลือด ระบบสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง  โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน  เลือกใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

     Concepts and principles of nursing care for individuals during childhood, adult and elderly responding to illnesses based on holistic and caring approach given to different ages of persons who have health problems related to sensory organs, immune system and functions, cell and tissue, blood and blood components, reproductive system and sexuality, infectious diseases, communicable and tropical diseases in acute, critical and chronic conditions; using nursing processes according to ethics, professional laws,  and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individuals’ self-care competence.

     แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการพยาบาลชุมชนแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน การสาธารณสุขมูลฐาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาวิถีชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน  เลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการดูแลตนเอง

Concepts, theories, principles and nursing processes of community nursing based on holistic and caring approach; roles of public health nurse, primary health care, promoting community strengths and participation, studying community’s way of life, community health assessment, community health diagnosis, planning, implementation and evaluation according to ethics professional laws and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to promote community potential and competence.

ข้อสอบเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาลสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าทำข้อสอบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็นทั้ง username และ password หรือผู้ที่เปลี่ยน password แล้วก็ให้ใช้ตามที่เปลี่ยนแล้ว

การใช้ MOODLE สำหรับอาจารย์ เนื้อประกอบไปด้วย การสร้างรายวิชาใหม่ วิธีการสร้างกิจกรรมและเนื้อหาอาจารย์สามารถเข้ามาศึกษาได้เอง